Wszystkie pisma, podania i wnioski przyjmuje sekretariat szkolny, korespondencję można przesłać również drogą pocztową. Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu i stopnia pilności z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU SZKOLNEGO

 

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna.