CELE I ZADANIA SZKOŁY
 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, które stanowią odrębne dokumenty, a w szczególności:
        a)  wychowanie i kształcenie światłego człowieka - dobro ucznia jest dla szkoły wartością nadrzędną 
i chronioną przez szkołę;
      b)     spełnia funkcję kształtującą, wychowawczą, kulturotwórczą, tworząc warunki umożliwiające harmonijny rozwój wszystkich sfer aktywności człowieka;
      c)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 
w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku dzieci.
Jako ośrodek życia intelektualnego i społecznego zapewnia uczniom przygotowanie do dalszej nauki życia i pracy zwłaszcza w zakresie:
a)   rozwijania zdolności poznawczych, zainteresowań i uzdolnień;
b)   opanowania niezbędnych umiejętności, jak np.: korzystanie z różnych źródeł informacji 
i rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, posługiwanie się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami  technicznymi;
      c)   nabywanie doświadczeń czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą sferę dydaktyczną szkoły tworzony jest on według schematu:
     a)   wybrany przez nauczyciela program nauczania jest przedstawiany Radzie  Pedagogicznej, która po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, na drodze uchwały ustala Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Szkolny Zestaw Podręczników,  który składa się z nie więcej niż 3 podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
     b)  dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca danego roku Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w następnym roku szkolnym.
     c)     dyrektor szkoły zatwierdza Szkolny Zestaw Programów Nauczania do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego i obowiązuje przez 3 lata szkolne. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może wnioskować do dyrektora szkoły o zmianę programu nauczania. Szkoła realizuje program wychowawczy przyjęty przez Radę Pedagogiczną.
Szkoła /angażując nauczycieli i uczniów/ wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym 
i  pozalekcyjnym – w ciągu całego pobytu dziecka w placówce. Zadania swoje realizuje we współpracy 
z rodzicami, administracją samorządową i państwową, placówkami opieki specjalistycznej 
oraz instytucjami społeczno – kulturalnymi w środowisku lokalnym.