Organami Szkoły są :
      -       dyrektor Szkoły
-         rada pedagogiczna
-         rada rodziców
-         samorząd uczniowski.
Organy szkoły współdziałają ze sobą.
Każdy organ planuje swoją pracę na rok szkolny i jest zobowiązany zapoznać ze swoim planem pozostałe organy.
Organy szkoły mogą włączyć się do realizacji planów innych organów                  
i rozwiązywania konkretnych problemów szkoły.
Organy mogą na swoje zebrania zapraszać przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji 
i poglądów.
W przypadku powstania w szkole sytuacji konfliktowej wszystkie organy szkoły są zobowiązane 
do podjęcia wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencji, w celu rozwiązania konfliktu 
i osiągnięcia porozumienia. W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu można zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę, zgodnie z ich kompetencjami.
 
 
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY 
 
Do zadań i kompetencji Dyrektora Szkoły w zakresie kierowania działalnością szkoły oraz reprezentowania jej na zewnątrz należy w szczególności:
a)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
b)  sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
c)  realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji;
d)  dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły - ponosi  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
e)  organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły;
f)  dbanie o bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
g) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.
h) dopuszczenie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej do użytku szkolnego programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela.
Dyrektor Szkoły czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 
nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników Szkoły.
Dyrektor wykonuje swoje zadania we współpracy;
a)  z Radą Pedagogiczną przestrzegając zasad zawartych w regulaminie tego organu.
b)  z Radą Rodziców
c)  z Samorządem Uczniowskim
d)  ze środowiskiem lokalnym i władzami oświatowymi.
Tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.
Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 
 
 
 
ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 
 
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, 
z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub 
na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z inicjatyy dyrektora szkoły lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz 
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
Do zadań i kompetencji Rady Pedagogicznej w szczególności należy :
 
      w zakresie kompetencji stanowiących:
a)  przygotowywanie Statutu Szkoły lub jego zmian;
b)  planowanie i zatwierdzanie planu pracy Szkoły;
c)  opracowanie szczegółowych zasad systemu oceniania w Szkole;
d)  okresowe i roczne analizowanie stanu nauczania i wychowania oraz zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
e)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
w Szkole;
f)   zgoda na uruchomienie oddziału międzynarodowego, cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.
g)  organizowanie wewnętrznego samokształcenia nauczycieli;
h)  organizowanie współpracy i współdziałania z rodzicami.
i)   ustala termin odpracowania wolnego dnia po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący.
j)   wniosków wychowawców klas w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar;
k)  szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.
 
     opiniowanie:
a)  organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego planu zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych;
b)   projektu planu finansowego Szkoły;
c)   wniosków dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom, odznaczeń, nagród Kuratora, Prezydenta Miasta Gdańska i Ministra oraz innych ważnych wyróżnień;
d)   przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI .
e)   propozycji dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i płatnych dodatkowo zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych;
f)   projektu dodatkowych zajęć, które Dyrektor chce wprowadzić do szkolnego planu nauczania 
z godzin do swojej dyspozycji.
g)  Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Szkolny Zestaw Podręczników.
h)  kandydatury Wicedyrektora wskazanej przez dyrektora;
i)   występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę                       
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;
j)   występowanie z wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela                   
z innej funkcji kierowniczej;
k)  występowanie z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela.
l)   deleguje ustaloną liczbę swoich reprezentantów do komisji konkursowej na  stanowisko Dyrektora szkoły.
 
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji określa regulamin Rady Pedagogicznej.
 
ZADANIA RADY RODZICÓW
 
Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad 
oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
W wyborach, o których mowa w ust.2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Rada Rodziców uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności.
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Do  kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
a)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego
i programu profilaktyki;
b)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
c)  opiniowania Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników;
d)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły.
e)  opiniowanie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych umieszczonych w szkolnym planie nauczania.
f)   udział przedstawicieli w komisji konkursowej wybierającej Dyrektora.
g)  uczestniczenie w opiniowaniu pracy nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
h)  opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV – VI .
Dyrektor szkoły ma obowiązek:
a)  zapewnienia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania.
b)  przekazywania Radzie Rodziców informacji dotyczących zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole.
c)  wysłuchania opinii i wniosków przedkładanych przez Radę Rodziców.
d)  przekazywania wyników i wniosków z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego.
 
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji określa regulamin Rady Rodziców.
 
ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 
Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
a)     reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej;
b)     przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :
-   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 
i stawianymi wymaganiami,
-   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce              
i zachowaniu,
-   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania 
i zaspokajania własnych zainteresowań,
-   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
-   prawo organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 
i możliwościami organizacyjnymi,
-   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
c)      współdecydowanie o :
-   formach i tematyce zajęć pozalekcyjnych,
-   sprawach porządkowych - strój, obuwie, sposób spędzania czasu wolnego
-   systemie nagradzania i karania uczniów;
-   sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów na terenie placówki.
d)     obrona ucznia wobec, którego została orzeczona kara.
 
 
Szczegółowy zakres działań, zadań oraz kompetencji określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.