REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„Międzyklasowy turniej w układaniu

kostki Rubika”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Turniej jest organizowany pod nazwą „Międzyklasowy turniej w układaniu

kostki Rubika”.

2. Organizatorem turnieju jest Biblioteka Szkolna / Samorząd Uczniowski (SU) w Szkole Podstawowej nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku.

3. Turniej odbędzie się 17 kwietnia 2023 r., w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 49.

4. Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane są do 14 kwietnia 2023 r.

5. Celem turnieju jest stworzenie uczniom możliwości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

§ 2

UCZESTNICY TURNIEJU

1. Uczestnikami turnieju będą uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku.

2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie chęci udziału do pani Ewy Kasprowiak w szkolnej Bibliotece lub poprzez wysłanie wiadomości do pana Michała Kowalskiego przy użyciu poczty GPE.

§ 3

ZASADY i PRZEBIEG TURNIEJU

1. Turniej składa się z jednego etapu. Konkurencja turnieju składa się ze złożenia kostki Rubika na czas.

2. Uczestnicy przynoszą swoje własne kostki Rubika.

3. W przypadku uzyskania przez uczestników takiego samego czasu przewidziana jest dogrywka.

4. Jury turnieju będzie trzyosobowe.

5. W turnieju przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II, III miejsce.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad turnieju, postanowień jego Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.