Regulamin Konkursu „Mój pierwszy zielnik”

§ 1

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku, mieszcząca się przy Alei Legionów 11 w Gdańsku. Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Karolina Mazur, psycholożka szkolna. Konkurs jest elementem prowadzonej przez nią innowacji pedagogicznej “Łacina w szkole i reszcie świata”. Jest to Innowacja pedagogiczna mieszana programowo- metodyczna stworzona w oparciu o jeden z podstawowych kierunków rozwoju polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/24 “Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

Konkurs rozpoczyna się 25.09.2023 i trwa do 20.10.2023 r.

Celem Konkursu jest:

- zainteresowanie młodzieży rodzimą florą,

- nauka rozpoznawania polskich gatunków roślin,

- nauka obserwacji przyrody,

- rozwijanie talentów artystycznych i twórczego myślenia,

- promowanie łaciny jako języka uniwersalnego, używanego w wielu współczesnych dziedzinach nauki.

§ 2

1. Przedmiotem Konkursu jest autorska praca w postaci zielnika, nawiązująca do tytułu Konkursu „Mój pierwszy zielnik”.

2. Rośliny, w nawiązaniu do tematu Konkursu, należy zbierać na terenach łąkowych lub wśród pól. Rośliny nie mogą być zbierane z terenów prawnie chronionych (parki narodowe, rezerwaty), ogrodów botanicznych i kolekcji roślinnych. Nie należy zbierać roślin objętych ochroną prawną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 14090), a także zagrożonych wyginięciem.

3. Każdy zielnik powinien się składać z minimum 10 różnych okazów roślin opisanych według wytycznych zawartych w Regulaminie Konkursu.

4. Technika wykonania zielnika:

a) z suszonych roślin - rośliny należy suszyć między arkuszami gazet (nie kredowych), by rośliny nie zaczerniały należy często zmieniać gazety na suche. Okazy roślin, które nie mieszczą się w arkusz, należy zgiąć i rozmieścić na arkuszu. Przed suszeniem rośliny

należy liście i kwiaty rozprostować, najlepiej rozmieścić w taki sposób, aby nie zachodziły na siebie. Arkusze z roślinami, poprzedzielane kilkoma warstwami suchych gazet suszyć ściśnięte lub należy je obciążyć by zasuszone rośliny były w miarę płaskie. Wysuszone rośliny należy umieścić w arkuszach zielnikowych wykonanych z szarego, matowego papieru pakowego o wymiarach 29,7 x 42 cm (A3). Rośliny w arkuszu należy umieścić swobodnie, dopuszczalne jest przyklejenie rośliny wąskim paskiem np. taśmy malarskiej,

b) wykonanie rysunku - odwzorowanie roślin dowolną techniką plastyczną ( np. ołówek, kredka, farby, pastele suche lub olejne, collage) na papierze typu brystol lub blok techniczny o wymiarze A3,

c) wykonanie zdjęć – wykonane zdjęcia muszą umożliwić identyfikację gatunków roślin, zdjęcia mogą być wydrukowane lub wywołane na papierze fotograficznym oraz przyklejone na papierze typu brystol lub blok techniczny o wymiarze A3.

5. Każda roślina, bez względu na technikę wykonania zielnika powinna być opatrzona etykietą wykonaną na białym papierze. Etykietkę można przykleić do arkusza zielnikowego w lewym dolnym rogu. Na etykiecie powinny się znaleźć następujące informacje:

a. nazwa gatunku w języku łacińskim,

b. nazwa polska gatunku,

c. stanowisko czyli miejsce zbioru z podaniem regionu, nazwy najbliższej miejscowości, nazwy lokalnej itp.),

6. Wszystkie arkusze zielnikowe należy złożyć w okładkę papierową i związać sznurkiem lub wklejać do zeszytu. Dopuszczalne jest indywidualne ozdabianie okładki zielnika lub stworzenie innego opakowania, jednak w sposób, który nie uszkodzi okazów roślin.

7. Przygotowana praca powinna posiadać jednego autora i być przez niego samodzielnie wykonana. Imię i nazwisko należy umieścić na okładce.

§ 3

1. Praca nie może być pracą wcześniej publikowaną w jakiejkolwiek formie lub zgłaszaną na inny konkurs.

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 pracę.

3. Prace należy składać u psychologa szkolnego, względnie w sekretariacie szkoły.

4. Złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną lub telefoniczną.

6. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Konkursie.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z udziału w Konkursie.

8. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie. Prace, które nie zostaną nagrodzone lub wyróżnione można odebrać w siedzibie Organizatora w terminie do

30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym czasie prace przechodzą na własność Organizatora. Prace nie będą odsyłane. Możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty.

9. Uczestnik nadsyłający lub składający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie przez

Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu, a także – zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych związanych z działalnością Organizatora Konkursu .

10. Termin złożenia prac mija 20.10.2023 r. o godz. 15:00.

§ 4

1. Prace biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokona oceny pod kątem:

1) ilości zebranego materiału roślinnego;

2) różnorodności w wyborze roślin;

3) oryginalności wykonania pracy;

4) estetyki wykonania pracy;

5) samodzielności wykonania pracy.

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, wskazując I, II i III miejsce. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym Uczestnikom Konkursu.

3. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są dyplomy.

4. Fotografie nagrodzonych i wyróżnionych prac będą umieszczone w galerii na stronie internetowej Organizatora, a prace prezentowane na wystawie w dniu rozdania nagród.

6. Lista Laureatów oraz autorów wyróżnionych prac zostanie ogłoszona 30.10.2023 r.

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.