OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VII
u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
do klasy terapeutycznej – KLASY „NA MIARĘ” na rok szkolny 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 49
im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – występują u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, a nierzadko wręcz bardzo zdolnych. Na opanowanie pewnych umiejętności dyslektycy potrzebują więcej czasu i szczególnego wsparcia ze strony rodziców i nauczycieli.
Naprzeciw ich potrzebom wychodzi klasa terapeutyczna – KLASA „NA MIARĘ”, która będzie funkcjonowała w Szkole Podstawowej nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku od roku szkolnego 2021/2022. Pozwoli ona wyrównać szanse edukacyjne uczniów i umożliwi rozwój wszystkich sfer ich osobowości.

klasa-na-miare-105996.jpg

Założenia programowo – organizacyjne klasy terapeutycznej:

 • mniejsza liczba uczniów w oddziale (do 15 osób),
 • ten sam plan nauczania, program i podręczniki jak w klasie ogólnodostępnej,
 • dostosowanie tempa pracy, metod i form nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów oraz zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na wszystkich zajęciach edukacyjnych,
 • korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych
 • dostosowanie sposobów oceniania do możliwości uczniów (m.in. elementy oceniania kształtującego),
 • prowadzenie zajęć wspierających przez terapeutów oraz nauczycieli
  stale doskonalących się w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • baza i wyposażenie szkoły sprzyjające osiąganiu zakładanych efektów kształcenia, wychowania i opieki.
 • realna indywidualizacja procesu nauczania – uczenia się,
 • wyrównywanie zaległości programowych i pokonywanie trudności, które ujawniają się mimo wysiłku wkładanego w codzienną naukę szkolną,
 • pomoc, profilaktyka i stymulacja wszechstronnego rozwoju uczniów o specyficznych trudnościach edukacyjnych,
 • stała pomoc psychologa i pedagoga szkolnego,
 • zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, socjoterapia, terapia logopedyczna, biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia oraz autorskie zajęcia dotyczące efektywnych metod uczenia się,

Założenia szkoły związane z powstaniem klasy terapeutycznej:

 • współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji, Poradnią Diagnostyczno–Terapeutyczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Poradniami Psychologiczno–Pedagogicznymi w Gdańsku – w zakresie diagnozowania uczniów, pedagogizacji rodziców, a także organizowania konferencji, szkoleń i seminariów szkoleniowych
  dla nauczycieli,
 • współpraca z Uniwersytetem Gdańskim,
 • objęcie patronatem i wsparciem merytorycznym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Panią prof. Martę Bogdanowicz - psychologa klinicznego dziecka, eksperta w dziedzinie dysleksji rozwojowej  i terapii pedagogicznej, autorki wielu publikacji naukowych i narzędzi do diagnozowania dysleksji, założycielki Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Zasady rekrutacji do klasy terapeutycznej:

Uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy terapeutycznej obowiązują terminy rekrutacji określone w Szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego
 na rok szkolny 2021/2022.

O przyjęcie do klasy terapeutycznej – KLASY „NA MIARĘ” ubiegać się mogą uczniowie klas trzecich szkół podstawowych, których rodzice złożą dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • kartę zgłoszenia,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysortografię, dysgrafię lub ryzyko dysleksji, dysortografii, dysgrafii)
 • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na  podjęcie nauki przez dziecko
  w klasie terapeutycznej.

Uczeń ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi uczy się w klasie terapeutycznej do momentu zniwelowania zaburzeń rozwojowych, wyrównania szans edukacyjnych. Ma prawo wrócić do klasy ogólnodostępnej, nie wcześniej jednak niż od nowego okresu lub roku szkolnego.

Przewidywane efekty:

 • dla uczniów:
  • wyeliminowanie trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
  • wyrównanie zaległości programowych,
  • polepszenie wyników w nauce,
  • zmniejszenie wysiłku wkładanego w proces uczenia się,
  • zmniejszenie lęku przed odpowiedzią na pytania nauczyciela na forum klasy,
  • ograniczenie nadruchliwości i poprawa koncentracji uwagi,
  • wykształcenie nastawienia i wzrost motywacji do nauki,
  • przygotowanie do funkcjonowania na wyższym etapie kształcenia i w dorosłym życiu,
 • dla rodziców:
  • zapewnienie dzieciom kompleksowej opieki terapeutycznej w jednym miejscu, podczas ich nauki w szkole, zamiast zajęć dodatkowych w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub prywatnych zajęć terapii pedagogicznej,
  • warsztaty dla rodziców
 • dla nauczycieli:
  • dodatkowy (poszerzający kwalifikacje zawodowe) pakiet szkoleń dla wszystkich nauczycieli uczących w klasie terapeutycznej,
  • utworzenie zespołu nauczycieli uczących w klasie terapeutycznej
   w celu codziennej wymiany doświadczeń z pracy z uczniami z dysleksją.

Nauka w klasie terapeutycznej to szansa na najlepsze wykorzystanie czasu spędzonego w szkole. Klasa IV, czyli początek drugiego etapu edukacyjnego, to ostatni moment na rozpoczęcie nauki w klasie terapeutycznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań 
mogą Państwo skonsultować się z dyrektorem lub sekretariatem szkoły (58 341 37 33).

Renata Jurkiewicz

dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku